Beelong Expert HUB

je náš spôsob spolupráce

Sme lektorky, koučky, konzultantky, mentorky so širokou škálou expertízy, skúseností a prístupov.

 • Spájame a dopĺňame sa v spoločných témach ako je: Zmena/ Transformácia/ Talenty/ Tvorba komunít/ Medzigeneračná diverzita/ Odolnosť/ Mentálne a emočné zdravie/ Psychologické bezpečie.
 • Vytvárame bezpečný priestor pre zdieľanie, učenie a objavovanie novej perspektívy.
 • Prinášame odbornosť a autentickú skúsenosť.

Naša VÍZIA:

Sme podpora v časoch zmien, v evolúcii a tvorbe novej kvality pracovného prostredia.

Naša MISIA:

Prinášame organizáciám a jednotlivcom
zdroje/ nástroje/ prístupy/ skúsenosti/ podporu/ novú perspektívu pre tvorbu nového/ kvalitného/ bezpečného pracovného prostredia, generujúceho udržateľnú a zdravú
energiu.

ČO U NÁS NÁJDETE:

1. Podporu v časoch zmien

Žijeme transformačné časy - VUCA times:

• volatility/ premenlivosť,
• uncertainity/ neistota,
• complexity/ zložitosť,
• ambiquity/ nejednoznačnosť.

S odvahou otvárame témy, ktoré aktuálne rezonujú a vytvárame psychologicky bezpečné prostredie, kde je možné otvorene o tom hovoriť a nachádzať riešenia.

Beelong Expert HUB je splnením našej predstavy o svete, aký má byť. Spolupracujúci, prepojený a podporný.

2. Široké spektrum a diverzitu skúseností

IT, Finance, Corporate, Multinational organizations, Production, Business, Operations, Startups, Education, NGOs, Public organizations

4. To čo hovoríme aj žijeme

Beelong Expert HUB je tvorivý priestor, kde testujeme rôzne prístupy, vytvárame prototypy, ktoré skúšame cez vlastný prežitok a v Beelong community&network. Overené prístupy a riešenia prinášame verejnosti aj do prostredia firiem, organizácii a tímov.

3. Rôznorodosť a flexibilitu prístupov

Coaching, Lecturing, Training, Mentoring, Change facilitation, Potential and Talent assessment, NLP, Systemic work, Therapy

5. Spolupracujúcu sieť

Vzájomne sa podporujeme a zdieľame si svoje vedomosti, skúsenosti, know-how a čím žijeme. Na základe tejto prajnej spolupráce vieme pripraviť a zrealizovať rôznorodé komplexné rozvojové aktivity, s veľkým výberom tém a oblastí a širokým výberom lektoriek, koučiek, mentoriek.

1. Podporu v časoch zmien

Žijeme transformačné časy - VUCA times:

• volatility/premenlivosť,
• uncertainity/neistota,
• complexity/zložitosť,
• ambiquity/nejednoznačnosť.

S odvahou otvárame témy, ktoré aktuálne rezonujú a vytvárame psychologicky bezpečné prostredie, kde je
možné otvorene o tom hovoriť a nachádzať riešenia.

2. Široké spektrum a diverzitu skúseností

IT, Finance, Corporate, Multinational organizations, Production, Business, Operations, Startups, Education,
NGOs, Public organizations

3. Rôznorodosť a flexibilitu prístupov

Coaching, Lecturing, Training, Mentoring, Change facilitation, Potential and Talent assessment, NLP, Systemic work, Therapy

4. To čo hovoríme aj žijeme

BeelongExpertHUB je tvorivý priestor, kde testujeme rôzne prístupy, vytvárame prototypy, ktoré skúšame cez
vlastný prežitok a v Beelong community&network. Overené prístupy a riešenia prinášame verejnosti aj do prostredia firiem, organizácii a tímov.

5. Spolupracujúcu sieť

Vzájomne sa podporujeme a zdieľame si svoje vedomosti, skúsenosti, know-how a čím žijeme. Na základe tejto prajnej spolupráce vieme pripraviť a zrealizovať rôznorodé komplexné rozvojové aktivity, s veľkým výberom tém a oblastí a širokým výberom lektoriek, koučiek, mentoriek.

ČO PRINÁŠAME:

Ponúkame učiace a rozvojové formáty, ktoré majú spoločného menovateľa.

EMPOWERMENT

Slovo je cudzie, vieme, ale nič presnejšie nevystihuje to, čo je nám blízke a čo vnímame ako potrebu dnešných dní. Posilnenie ľudí v schopnosti vytvárať vlastné riešenia, posilnenie dôvery ľudí vo vlastné schopnosti a schopnosti utvárať svoj život a prácu.

EMPOWERMENT

umožňuje lídrom a členom tímu využívať ich plný potenciál. Lídri, ktorí budujú kultúru posilnenia, vytvárajú podmienky pre úspech jednotlivca, tímu a organizácie ako celku.

EMPOWERMENT

je širší pojem ako je delegovanie právomocí, pretože je zameraný na využitie celkového potenciálu pracovníkov, ich nápadov, energiu, nadšenie a vedomosti.

EMPOWERMENT

vyžaduje prostredie dôvery, spoločne zdieľaných cieľov, určitú voľnosť v rozhodovaní,
ale tiež vysokú mieru zodpovednosti splnomocnených pracovníkov.

Vieme, že to nie je niečo, čo sa stane cez noc. Vytvoríme program, riešenia pre vás, individuálne či tímové.
Kontaktujte nás na jana@beelong.sk. Rady sa s vami spojíme.

Sme flexibilní v prístupe aj riešeniach. Konkrétne programy a formy vám vytvoríme na mieru, v súlade s potrebami organizácie a ľudí v nej.

Empowerment znamená v pracovnom prostredí súčinnosť troch zložiek:

Zamestnávateľa,

manažérov a lídrov, ktorí podmienky vytvárajú.

Pracovného tímu,

kde členovia tímu spolupracujú na zlepšení aktuálnych podmienok.

Zamestnancov,

ktorí preberajú zodpovednosť nielen za svoju prácu, ale aj za to, ako sa darí celku.

OBLASTI A TÉMY,

v ktorých vás vieme podporiť.

Tvorba prostredia (firemnej kultúry) pre rozvoj a spoluprácu

 • Wellbeing a psychologické bezpečie
 • Transformačný leadership
 • Budovanie tímov a komunít
 • Inovatívne prístupy k riešeniu problémov

Podpora ľudí
v starostlivosti o seba

 • Celostný rozvoj a sebapoznanie
 • Budovanie návykov a zručností pre selfmanagement
 • Rozvoj potenciálu a talentov
 • Podpora kreativity, tvorivosti a inovatívneho myslenia

KĽÚČOVÉ PRINCÍPY,

z ktorých vychádza tvorba a realizácia rozvojových programov

KNOW

HOW

ACTION

Forma realizácie vychádza z princípov Kolbovho cyklu učenia, ktorým prepájame
teóriu s reálnou praxou.

Kolbov cyklus učenia (Kolb's Learning Cycle) vychádza z toho, že 80 % ľudského poznávania pochádza z vlastných, teda neprenosných zážitkov a zásadným spôsobom zvyšuje zapamätateľnosť nových poznatkov, schopnosť a motiváciu ich uplatniť v praxi.

Tréningy a workshopy sú dizajnované modelom:

 • KNOW = vedomosti, teória, odborné vstupy,
 • HOW = nástroje a techniky,
 • ACTION= aplikácia na aktuálnu situáciu účastníkov.

Facilitovaný
rozvoj

Dospelí ľudia sa učia sociálne, vo vzťahu, ktorý je podporný a povzbudzujúci, ale aj náročný a konfrontujúci.

Lektor/ kouč/ facilitátor vytvára priestor pre učenie a rast.

Účastníci sú vedení k aktívnemu zapojeniu a preberaniu zodpovednosti za výsledky procesu. Využívame celkový potenciál pracovníkov, ich nápady, energiu, nadšenie a vedomosti.

Rastové
nastavenie
mysle

Na tréningoch a workshopoch vytvárame psychologicky bezpečné prostredie, ktoré podporuje zvedavosť, ochotu skúšať a učiť sa cez vlastnú skúsenosť.

Vytvárame bezpečný priestor pre zdieľanie, učenie a objavovanie novej perspektívy.

Empowerment

Výsledkom je rozvojový prístup zameraný na posilnenie (in power) schopnosti ľudí ovplyvňovať svoj život, prácu a budúcnosť.

Posilnenie dôvery vo svoje schopnosti a zdroje, osobné aj tímové, prináša vnútorný pocit sily a kompetentnosti k práci.

Zvyšuje sa tvorivosť, ochota a možnosti zapojiť sa a prispievať.

Realizačný tím:

Realizáciu zabezpečuje expertný tím lektorov, koučov a facilitátorov

 • Change facilitátorka, mentorka a lektorka pre témy zmeny.
 • Podporuje ľudí, tímy, organizácie v procese zmeny a pomáha uvoľniť tlak zo zmeny.
 • Ako tímový kouč pomáha vytvárať prostredie pre spoluprácu, podporu a spoločný rast.
 • Dizajnuje a realizuje zmenové a transformačné programy pre organizácie, tímy, aj jednotlivcov.
 • Konzultantka pre tvorbu komunít a ich facilitátorka.
 • Dizajnuje a vytvára rôzne druhy komunít: zo zamestnancov, zákazníkov alebo podporovateľov firiem/ neziskových organizácii a odborné/ profesijné komunity.
 • Prevedie vás fázami budovania komunít a zákonisťami pre ich efektívne fungovanie.
 • Ponúka nový spôsob budovania engagementu členov tímu v čase hybridnej/ asynchrónnej práce.
 • Koučka silných stránok
  (Gallup-Certified Strengths Coach od r. 2018); mentorka, facilitátorka.
 • Ako tímový facilitátor (e2grow High Performance Team Coach) pomáha vytvárať také návyky, ktoré umožňujú dosiahnuť dlhotrvajúcu zmenu v správaní. Tímom/ organizáciam pomáha dosiahnuť požadované zmeny kultúry a ciele.
Zuzana Reľovská členka Beelong komunity
 • Executive Wellbeing Coach | Leadership & Organizational Consultant | Wellbeing & Psychological Safety Advisor.
 • Ako kouč a konzultant prináša holistický rozvoj lídrov prostredníctvom systemického a integratívneho prístupu. Venuje sa témam spojeným s duševným zdravím, budovaním osobnej odolnosti a wellbeing-u jednotlivcov, tímov a organizácií.
 • Dlhodobo spolupracuje na projekte Forbes - Nevyhorení.
 • CEO Happy Company, koučka, lektorka, autorka.
 • Založila spoločnosť Happy Company a zrealizovala 7 ročníkov Konferencie Happy Company na témy šťastia v práci a harmónie v živote.
 • Vytvára a realizuje programy celostného zdravia, energy managementu a kreativity.
 • Na Ústave aplikovanej psychológie UK vytvorila a 8 rokov viedla študijný predmet Šťastie v práci a harmónia v živote.
 • Individuálny, tímový a systemický kouč, Konzultant, Lektor, Mentor a Facilitátor .
 • Venuje sa témam wellbeingu, starostlivosti o seba, harmónie, prevencie pred vyhorením; vytváraniu podporujúcej firemnej kultúry - rozvoju organizácií a jednotlivcov.
 • Dizajnovanie a realizácia rozvojových a vzdelávacích programov.
 • Dlhoročné manažérke skúseností a v oblasti HR.
 • Senior ICF Solution-Focused Brief koučka/ Mentorka/ Facilitátorka/ Lektorka/ Supervízorka v príprave.
 • Zameriava na podporu udržateľnej zmeny, starostlivosť o seba, duševné zdravie, zvládanie náročných životných situácií.
 • Venuje sa oblasti bytia vo vzťahu so sebou aj s ostatnými, sebavľúdnosť a žitie v súlade so svojimi hodnotami.
 • V práci využíva schématerapiu, transakčnú analýzu a focusing - telesne zakotvené prežívanie.
 • Venuje sa pracovnej a manažérskej psychológii, 29 ročná prax v ĽZ.
 • Individuálny, tímový, business a systemický kouč.
 • Vo svojej práci využíva systemický prístup a prvky arteterapie.
 • Dôraz kladie na sebapoznanie a odhalenie hlbokej vnútornej motivácie.
 • Venuje sa aj definovaniu a redefinovaniu hodnôt, vízií a stratégií.
 • Podporuje a sprevádza ľudí v procese od nápadu k realizácii.
 • Venuje sa témam spoločenskej zodpovednosti, upevňovaniu firemnej kultúry a ich implementácii až na úroveň jednotlivcov.
Viera Divišová členka Beelong komunity
 • ICF kouč a mentor
 • V koučovacom procese využíva prístup zameraný na riešenie v kombinácii s teóriou transakčnej analýzy a myšlienkami existenciálnej filozofie.
 • Koučovací rámec, ktorý prináša, je univerzálny pre business aj life coaching. Zameriava sa na hodnoty a človeka bez ohľadu na to, v akom prostredí sa nachádza.
 • Pôsobila v bankovníctve ako interný kouč, vyštudovala Pracovnú a sociálnu psychológiu a Psychológiu v manažmente.

My v Beelong Expert HUB nie sme odborníčky na megatrendy 

Nás v tom celom zaujíma človek

Janka Bernaťáková
Change facilitátorka, mentorka a lektorka pre témy zmeny

„Čakajú nás dekády zmien. Dekády. Pandémia, ruská agresia, energetická kríza, inflácia... sú epizódy a urýchľovače v hlavnom príbehu.“

To nie sú moje slová. Takto minulý rok Vladimír Šucha otvoril stretnutie Opravári spoločnosti.
 
Hlavný príbeh je digitálna, klimatická a geopolitická zmena. Megatrendy, ktoré menia svet ako ho poznáme. Zároveň povedal ešte inú vec, že mnohých ľudí to môže vyvrhnúť na okraj. A že človek potrebuje človeka. Keď bude mať človek človeka, naučíme sa. Možno nám to bude trvať dlhšie, ale naučíme sa.
 
Veľmi ma potešilo, že sa takto o tom hovorí a premýšľa na úrovni EÚ.

My v BeelongExpertHUB nie sme odborníčky na megatrendy. Nás v tom celom zaujíma človek.

 • Čo ľudia potrebujú, aby sa vedeli postarať o seba, aby sa mohli posúvať a rásť.
 • Čo potrebujeme robiť, aby nás táto obrovská centrifúga nevyvrhla von. A to vôbec nehovorím o marginalizovaných skupinách. Kľudne sa to môže stať aj nám, aj mne.

Súbežne s týmto sa vynárajú nové témy, ktoré zároveň môžu byť odpoveďou, 

Ako na to:

Potreba viac spolupracovať a prepájať sa.

Potrebujeme sa naučiť vytvárať a pracovať v sieťach. Čím viac prepojení, tým vyššia schopnosť sa adaptovať na nové, rýchlejšie sa posúvame a ľahšie
zvládame nové a neznáme.

Potrebujeme sa naučiť riadiť sami seba.

Naučiť sa vstupovať do neznámeho, experimentovať, skúšať, prototypovať.

Naša 4-ročná skúsenosť v Beelong community & networking nám to potvrdzuje. Pôsobí to ako akcelerátor, urýchľovač.

Zmena už nie je záležitosť voľby. 

Zároveň sa s tým objavujú témy staré, kde máme ale veľa zameškaného učiva:

 • Postarať sa o seba emočne a psychicky
 • Obnovovať zdroje svojej energie – mentálne, fyzické.
 • Poznať svoje silné stránky, rozvíjať svoj potenciál.
 • Vyjadriť svoje potreby rešpektujúcim spôsobom.
 • Mať zdravo nastavené osobné hranice.
 • Zvládať inakosť a prekonávať rozdielnosti.
 • Diverzita – otvárať sa iným uhlom pohľadu, rozširovať si perspektívu

Môžu pôsobiť ako bariéry, BLOKÁTORY rastu, ak nevieme ako na to.

Čo to vlastne prinášate?

Čo po vás ostane, aký výsledok?

Tieto otázky nám kládol dizajnér nášho loga Dodo Dobrik. Chcel jasný brief. Jedno slovo. 

Empowerment. To jedno slovo je empowerment.
 
Vieme, slovo je cudzie a má mnoho konotácii. Pre nás je to posilnenie ľudí v dôvere vo vlastné zdroje a sily a v schopnosti vytvárať vlastné riešenia, ktorými môžu utvárať svoj život a prácu.
 
Táto dôvera nemôže byť instantne dodaná zvonka. Musí prísť zvnútra. Cez skúsenosť, zážitok a uvedomenie, že áno, ja vlastne tie zdroje a schopnosti mám a viem ich použiť novým spôsobom.

Beelong Expert HUB

je náš spôsob spolupráce

Vytvárame prototypy, skúšame a overujeme cez vlastnú skúsenosť. Preto HUB v názve.

Robíme real life check. Pomáha nám to? Posúva nás to?

Čo prináša úžitok a hodnotu posúvame cez svoju prácu ďalej. Dnes sme to posúvanie posunuli ďalej a pozvali sme prvú skupinu HR profesionálov na HR POWER raňajky. Bolo nám s vami dobre, ďakujeme :-).

HR Power Breakfast

Ako spájať ľudí a zvyšovať angažovanosť 
v čase asynchrónnej a hybridnej práce?

Na raňajkách ste sa mohli dozvedieť:

 • Ako podporiť novú kvalitu pracovného prostredia?
 • Čo sú zamestnanecké komunity?
 • Ako zamestnanecké komunity pomáhajú riešiť problémy asynchrónnej a hybridnej práce?
 • Patria ERGs (Employee resources groups) medzi zamestnanecké komunity? Môžu pomôcť v DEI programoch?
 • Aké benefity môžu komunity priniesť zamestnancom aj zamestnávateľom? Môžu naozaj ušetriť peniaze a prácu HR oddelenia?
 • Čo prakticky obnáša tvorba komunít, a ako v tom vieme pomôcť?
HR Power breakfast 8.6.2023

Kedy

8.6.2023
8:30 - 10:30

Kde

Powerlogy space&coffee

Westend Square Business Centre

Cena

zdarma

Beelong Expert HUB

na sociálnych sieťach