Beelong Expert HUB

je náš spôsob spolupráce

Sme lektorky, koučky, konzultantky, mentorky so širokou škálou expertízy, skúseností a prístupov.

 • Spájame a dopĺňame sa v spoločných témach ako je: Zmena/ Transformácia/ Talenty/ Tvorba komunít/ Medzigeneračná diverzita/ Odolnosť/ Mentálne a emočné zdravie/ Psychologické bezpečie.
 • Vytvárame bezpečný priestor pre zdieľanie, učenie a objavovanie novej perspektívy.
 • Prinášame odbornosť a autentickú skúsenosť.

Naša VÍZIA:

Sme podpora v časoch zmien, v evolúcii a tvorbe novej kvality pracovného prostredia.

Naša MISIA:

Prinášame organizáciám a jednotlivcom
zdroje/ nástroje/ prístupy/ skúsenosti/ podporu/ novú perspektívu pre tvorbu nového/ kvalitného/ bezpečného pracovného prostredia, generujúceho udržateľnú a zdravú
energiu.

ČO U NÁS NÁJDETE:

1. Podporu v časoch zmien

Žijeme transformačné časy - VUCA times:

• volatility/ premenlivosť,
• uncertainity/ neistota,
• complexity/ zložitosť,
• ambiquity/ nejednoznačnosť.

S odvahou otvárame témy, ktoré aktuálne rezonujú a vytvárame psychologicky bezpečné prostredie, kde je možné otvorene o tom hovoriť a nachádzať riešenia.

Beelong Expert HUB je splnením našej predstavy o svete, aký má byť. Spolupracujúci, prepojený a podporný.

2. Široké spektrum a diverzitu skúseností

IT, Finance, Corporate, Multinational organizations, Production, Business, Operations, Startups, Education, NGOs, Public organizations

4. To čo hovoríme aj žijeme

Beelong Expert HUB je tvorivý priestor, kde testujeme rôzne prístupy, vytvárame prototypy, ktoré skúšame cez vlastný prežitok a v Beelong community&network. Overené prístupy a riešenia prinášame verejnosti aj do prostredia firiem, organizácii a tímov.

3. Rôznorodosť a flexibilitu prístupov

Coaching, Lecturing, Training, Mentoring, Change facilitation, Potential and Talent assessment, NLP, Systemic work, Therapy

5. Spolupracujúcu sieť

Vzájomne sa podporujeme a zdieľame si svoje vedomosti, skúsenosti, know-how a čím žijeme. Na základe tejto prajnej spolupráce vieme pripraviť a zrealizovať rôznorodé komplexné rozvojové aktivity, s veľkým výberom tém a oblastí a širokým výberom lektoriek, koučiek, mentoriek.

1. Podporu v časoch zmien

Žijeme transformačné časy - VUCA times:

• volatility/premenlivosť,
• uncertainity/neistota,
• complexity/zložitosť,
• ambiquity/nejednoznačnosť.

S odvahou otvárame témy, ktoré aktuálne rezonujú a vytvárame psychologicky bezpečné prostredie, kde je
možné otvorene o tom hovoriť a nachádzať riešenia.

2. Široké spektrum a diverzitu skúseností

IT, Finance, Corporate, Multinational organizations, Production, Business, Operations, Startups, Education,
NGOs, Public organizations

3. Rôznorodosť a flexibilitu prístupov

Coaching, Lecturing, Training, Mentoring, Change facilitation, Potential and Talent assessment, NLP, Systemic work, Therapy

4. To čo hovoríme aj žijeme

BeelongExpertHUB je tvorivý priestor, kde testujeme rôzne prístupy, vytvárame prototypy, ktoré skúšame cez
vlastný prežitok a v Beelong community&network. Overené prístupy a riešenia prinášame verejnosti aj do prostredia firiem, organizácii a tímov.

5. Spolupracujúcu sieť

Vzájomne sa podporujeme a zdieľame si svoje vedomosti, skúsenosti, know-how a čím žijeme. Na základe tejto prajnej spolupráce vieme pripraviť a zrealizovať rôznorodé komplexné rozvojové aktivity, s veľkým výberom tém a oblastí a širokým výberom lektoriek, koučiek, mentoriek.

ČO PRINÁŠAME:

Ponúkame učiace a rozvojové formáty, ktoré majú spoločného menovateľa.

EMPOWERMENT

Slovo je cudzie, vieme, ale nič presnejšie nevystihuje to, čo je nám blízke a čo vnímame ako potrebu dnešných dní. Posilnenie ľudí v schopnosti vytvárať vlastné riešenia, posilnenie dôvery ľudí vo vlastné schopnosti a schopnosti utvárať svoj život a prácu.

EMPOWERMENT

umožňuje lídrom a členom tímu využívať ich plný potenciál. Lídri, ktorí budujú kultúru posilnenia, vytvárajú podmienky pre úspech jednotlivca, tímu a organizácie ako celku.

EMPOWERMENT

je širší pojem ako je delegovanie právomocí, pretože je zameraný na využitie celkového potenciálu pracovníkov, ich nápadov, energiu, nadšenie a vedomosti.

EMPOWERMENT

vyžaduje prostredie dôvery, spoločne zdieľaných cieľov, určitú voľnosť v rozhodovaní,
ale tiež vysokú mieru zodpovednosti splnomocnených pracovníkov.

Vieme, že to nie je niečo, čo sa stane cez noc. Vytvoríme program, riešenia pre vás, individuálne či tímové.
Kontaktujte nás na jana@beelong.sk. Radi sa s vami spojíme.

Sme flexibilní v prístupe aj riešeniach. Konkrétne programy a formy vám vytvoríme na mieru, v súlade s potrebami organizácie a ľudí v nej.

Empowerment znamená v pracovnom prostredí súčinnosť troch zložiek:

Zamestnávateľa,

manažérov a lídrov, ktorí podmienky vytvárajú.

Pracovného tímu,

kde členovia tímu spolupracujú na zlepšení aktuálnych podmienok.

Zamestnancov,

ktorí preberajú zodpovednosť nielen za svoju prácu, ale aj za to, ako sa darí celku.

OBLASTI A TÉMY,

v ktorých vás vieme podporiť.

Tvorba prostredia (firemnej kultúry) pre rozvoj a spoluprácu

 • Wellbeing a psychologické bezpečie
 • Transformačný leadership
 • Budovanie tímov a komunít
 • Inovatívne prístupy k riešeniu problémov

Podpora ľudí
v starostlivosti o seba

 • Celostný rozvoj a sebapoznanie
 • Budovanie návykov a zručností pre selfmanagement
 • Rozvoj potenciálu a talentov
 • Podpora kreativity, tvorivosti a inovatívneho myslenia

KĽÚČOVÉ PRINCÍPY,

z ktorých vychádza tvorba a realizácia rozvojových programov

KNOW

HOW

ACTION

Forma realizácie vychádza z princípov Kolbovho cyklu učenia, ktorým prepájame
teóriu s reálnou praxou.

Kolbov cyklus učenia (Kolb's Learning Cycle) vychádza z toho, že 80 % ľudského poznávania pochádza z vlastných, teda neprenosných zážitkov a zásadným spôsobom zvyšuje zapamätateľnosť nových poznatkov, schopnosť a motiváciu ich uplatniť v praxi.

Tréningy a workshopy sú dizajnované modelom:

 • KNOW = vedomosti, teória, odborné vstupy,
 • HOW = nástroje a techniky,
 • ACTION= aplikácia na aktuálnu situáciu účastníkov.

Facilitovaný
rozvoj

Dospelí ľudia sa učia sociálne, vo vzťahu, ktorý je podporný a povzbudzujúci, ale aj náročný a konfrontujúci.

Lektor/ kouč/ facilitátor vytvára priestor pre učenie a rast.

Účastníci sú vedení k aktívnemu zapojeniu a preberaniu zodpovednosti za výsledky procesu. Využívame celkový potenciál pracovníkov, ich nápady, energiu, nadšenie a vedomosti.

Rastové
nastavenie
mysle

Na tréningoch a workshopoch vytvárame psychologicky bezpečné prostredie, ktoré podporuje zvedavosť, ochotu skúšať a učiť sa cez vlastnú skúsenosť.

Vytvárame bezpečný priestor pre zdieľanie, učenie a objavovanie novej perspektívy.

Empowerment

Výsledkom je rozvojový prístup zameraný na posilnenie (in power) schopnosti ľudí ovplyvňovať svoj život, prácu a budúcnosť.

Posilnenie dôvery vo svoje schopnosti a zdroje, osobné aj tímové, prináša vnútorný pocit sily a kompetentnosti k práci.

Zvyšuje sa tvorivosť, ochota a možnosti zapojiť sa a prispievať.

Realizačný tím:

Realizáciu zabezpečuje expertný tím lektorov, koučov a facilitátorov

 • Change facilitátorka, mentorka a lektorka pre témy zmeny.
 • Podporuje ľudí, tímy, organizácie v procese zmeny a pomáha uvoľniť tlak zo zmeny.
 • Ako tímový kouč pomáha vytvárať prostredie pre spoluprácu, podporu a spoločný rast.
 • Dizajnuje a realizuje zmenové a transformačné programy pre organizácie, tímy, aj jednotlivcov.
 • Konzultantka pre tvorbu komunít a ich facilitátorka.
 • Dizajnuje a vytvára rôzne druhy komunít: zo zamestnancov, zákazníkov alebo podporovateľov firiem/ neziskových organizácii a odborné/ profesijné komunity.
 • Prevedie vás fázami budovania komunít a zákonisťami pre ich efektívne fungovanie.
 • Ponúka nový spôsob budovania engagementu členov tímu v čase hybridnej/ asynchrónnej práce.
 • Koučka silných stránok
  (Gallup-Certified Strengths Coach od r. 2018); mentorka, facilitátorka.
 • Ako tímový facilitátor (e2grow High Performance Team Coach) pomáha vytvárať také návyky, ktoré umožňujú dosiahnuť dlhotrvajúcu zmenu v správaní. Tímom/ organizáciam pomáha dosiahnuť požadované zmeny kultúry a ciele.
Zuzana Reľovská členka Beelong komunity
 • Executive Coach | Leadership Consultant & Advisor | Resilience, Wellbeing & Psychological Safety.
 • Venuje sa témam spojených s duševným zdravím, prevenciou pred vyhorením, budovaním osobnej odolnosti a wellbeing-u u jednotlivcov, na úrovni tímov a organizácií.
 • Zakladateľka Wellbeing Advisory a spolupracovala na projekte Forbes Nevyhorení.
 • CEO Happy Company, koučka, lektorka, autorka.
 • Založila spoločnosť Happy Company a zrealizovala 7 ročníkov Konferencie Happy Company na témy šťastia v práci a harmónie v živote.
 • Vytvára a realizuje programy celostného zdravia, energy managementu a kreativity.
 • Na Ústave aplikovanej psychológie UK vytvorila a 8 rokov viedla študijný predmet Šťastie v práci a harmónia v živote.
 • Individuálny, tímový a systemický kouč, Konzultant, Lektor, Mentor a Facilitátor .
 • Venuje sa témam wellbeingu, starostlivosti o seba, harmónie, prevencie pred vyhorením; vytváraniu podporujúcej firemnej kultúry - rozvoju organizácií a jednotlivcov.
 • Dizajnovanie a realizácia rozvojových a vzdelávacích programov.
 • Dlhoročné manažérke skúseností a v oblasti HR.
 • Senior ICF Solution-Focused Brief koučka/ Mentorka/ Facilitátorka/ Lektorka/ Supervízorka v príprave.
 • Zameriava na podporu udržateľnej zmeny, starostlivosť o seba, duševné zdravie, zvládanie náročných životných situácií.
 • Venuje sa oblasti bytia vo vzťahu so sebou aj s ostatnými, sebavľúdnosť a žitie v súlade so svojimi hodnotami.
 • V práci využíva schématerapiu, transakčnú analýzu a focusing - telesne zakotvené prežívanie.
 • Venuje sa pracovnej a manažérskej psychológii, 29 ročná prax v ĽZ.
 • Individuálny, tímový, business a systematický kouč.
 • Vo svojej práci využíva systematický prístup a prvky arteterapie.
 • Dôraz kladie na sebapoznanie a odhalenie hlbokej vnútornej motivácie.
 • Venuje sa aj definovaniu a redefinovaniu hodnôt, vízií a stratégií.
 • Podporuje a sprevádza ľudí v procese od nápadu k realizácii.
 • Venuje sa témam spoločenskej zodpovednosti, upevňovaniu firemnej kultúry a ich implementácii až na úroveň jednotlivcov.
Viera Divišová členka Beelong komunity
 • ICF kouč a mentor
 • V koučovacom procese využíva prístup zameraný na riešenie v kombinácii s teóriou transakčnej analýzy a myšlienkami existenciálnej filozofie.
 • Koučovací rámec, ktorý prináša, je univerzálny pre business aj life coaching. Zameriava sa na hodnoty a človeka bez ohľadu na to, v akom prostredí sa nachádza.
 • Pôsobila v bankovníctve ako interný kouč, vyštudovala Pracovnú a sociálnu psychológiu a Psychológiu v manažmente.

Beelong Expert HUB

na sociálnych sieťach