V našej komunite sa dejú zaujímavé veci.

Ak chceš od nás dostávať pravidelný newsletter, prihlás sa na odber tu -->

Všeobecné obchodné podmienky

I. Preambula

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Podmienky“) pripravilo OZ Beelong, so sídlom Hviezdoslavovo námestie 21, 811 02 Bratislava, IČO: 53 525 256, emailová adresa: zuzana@beelong.sk, telefonický kontakt: 0903 754 192 (ďalej len „Poskytovateľ“).
 2. Poskytovateľ sa v rámci svojej činnosti snaží vytvoriť aktívnu komunitu žien, v ktorej môžu jej členky rásť, životne sa posunúť, prepájať sa navzájom, zúčastňovať sa spoločných aktivít. Z tohto dôvodu pravidelne organizuje spoločenské podujatia, workshopy, vzdelávacie aktivity, networkingové stretnutia a ďalšie typy aktivít, na ktorom sa môžu jeho členky ako aj tretie osoby zúčastniť (ďalej len „Podujatia“).
 3. Poskytovateľ prevádzkuje webovú stránku www.beelong.sk, na ktorej sú informácie týkajúce sa jeho aktivít, vrátane možnosti zakúpenia vstupenky na dané Podujatie (ďalej len „Vstupenka“).
 4. Tieto Podmienky upravujú aj podmienky uzavretia zmluvy na diaľku medzi Poskytovateľom a klientom na webovej stránke www.beelong.sk (ďalej len „Webová stránka“).
 5. Klientom sa podľa týchto Podmienok rozumie osoba, ktorá akceptuje tieto Podmienky odkliknutím tlačidla „súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami“ na Webovej stránke pri kúpe vstupu (ďalej len „Klient“).

II. Podujatia a predaj vstupeniek

 1. Poskytovateľ na svojej Webovej stránke ponúka podrobné informácie o svojich Podujatiach s možnosťou zakúpenia Vstupenky.
 2. Vstupenka oprávňuje Klienta na vstup na Podujatie organizované Poskytovateľom.
 3. Za Vstupenku sa považuje aj potvrdzujúci e-mail o zaplatení kúpnej ceny, to znamená, že nemusí mať fyzickú formu ceniny. Pred začiatkom Podujatia Klient uvedie svoje meno a Poskytovateľ tak na mieste skontroluje, že Vstupenka bola zakúpená a Klient je oprávnený vstúpiť na Podujatie.
 4. Poskytovateľ upozorňuje Klienta na skutočnosť, že niektoré Podujatia sú organizované výlučne pre členky Poskytovateľa. Poskytovateľ zároveň upozorňuje na skutočnosť, že na niektoré podujatia majú členky Poskytovateľa výhodnejšiu kúpnu cenu ako ostatní Klienti, ktorí nie sú jeho členmi.
 5. Poskytovateľ si vyhradzuje právo určiť minimálny počet predaných Vstupeniek na Podujatie. V prípade, že sa stanovený počet Vstupeniek nepredá, je Poskytovateľ oprávnený zrušiť Podujatie.
 6. Podujatia prebiehajú predovšetkým vo forme osobných stretnutí ako aj formou online stretnutia cez online platformu určenú Poskytovateľom.

III. Zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Klientom

 1. Ak je Klient spotrebiteľom, zmluva medzi ním a Poskytovateľom sa uzatvára v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov súčasne sa riadi ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb, na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo
  zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, v znení neskorších predpisov.
 2. Ak Klient nie je spotrebiteľom, zmluva je uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a Klient nemá právo odstúpiť od Zmluvy podľa článku 5 týchto Podmienok.
 3. Predmetom zmluvy je záväzok Poskytovateľa dodať Klientovi Vstupenku, respektíve umožniť vstup na Podujatie, a ako protiplnenie záväzok Klienta za Službu zaplatiť kúpnu cenu, a to za podmienok, ktoré bližšie upravujú tieto Podmienky (ďalej len „Zmluva“).
 4. K uzavretiu Zmluvy medzi Poskytovateľom a Klientom dochádza za nasledovných podmienok: (i) Klient si vyberie Podujatie Poskytovateľa na Webovej stránke a po jeho výbere vyplní objednávkový formulár s údajmi potrebnými na vystavenie faktúry a na ďalšiu komunikáciu s Klientom (ďalej len „Objednávkový formulár“) (ii) Klient zaklikne pri objednávke súhlas s Podmienkami a súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (iv) Klient potvrdí objednávku s povinnosťou platby Poskytovateľovi.
 5. Po odoslaní objednávky Poskytovateľovi bude doručená Klientovi informácia o potvrdení jeho objednávky na e-mailovú adresu uvedené v Objednávkovom formulári.
 6. Zmluva je uzavretá na dobu určitú, ktorá uplynie okamihom uskutočnenia Podujatia.

IV. Platobné podmienky

 1. Ak si Klient objedná Vstupenku, je povinný uhradiť cenu za vstupenku určenú Poskytovateľom. Cena za Službu je konečná (t.j. celková) a zahŕňa akékoľvek a všetky náklady Poskytovateľa. Poskytovateľ nie je registrovaným platiteľom DPH.
 2. Cenu za Vstupenku Klient uhradí bezhotovostným prevodom na bankový účet Poskytovateľa uvedený na faktúre alebo prostredníctvom platobnej bankovej karty s možnosťou úhrady priamo na Webovej stránke Poskytovateľa.
 3. Faktúru za Vstupenku zašle Poskytovateľ Klientovi v elektronickej podobe na e-mailovú adresu Klienta uvedenú v Objednávkovom formulári. Splatnosť faktúry za Službu je 14 dní (slovom štrnásť dní) odo dňa doručenia faktúry Klientovi e-mailom. Dňom úhrady sa rozumie pripísanie ceny za Služby na účet Poskytovateľa.
 4. Pri úhrade ceny Vstupenky platobnou kartou sa peňažná suma zodpovedajúca cene Vstupenky uhradí v prospech účtu Poskytovateľa bezprostredne v čase zaplatenia. V prípade storna tejto platby zo strany Klienta sa oprávnene stornovaná suma uhradí na účet Klienta do 14 dní.
 5. Akákoľvek faktúra vystavená na základe týchto Podmienok musí spĺňať náležitosti podľa príslušných právnych predpisov. V prípade, ak faktúra nebude spĺňať dané náležitosti, je Klient oprávnený vrátiť faktúru Poskytovateľovi na opravu a Poskytovateľ je povinný faktúru opraviť, pričom počas tejto doby neplynie lehota
  splatnosti faktúry. V prípade omeškania Klienta so zaplatením faktúry v dohodnutej dobe splatnosti má Poskytovateľ právo požadovať od Klienta zaplatenie úrokov z omeškania vo výške ustanovenej všeobecne záväzným právnym predpisom platným v prvý deň omeškania.

V. Odstúpenie od Zmluvy

 1. Klient, ktorý je spotrebiteľom, má právo do štrnástich (14) dní odo dňa uzavretia Zmluvy od nej odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu zaslaním oznámenia o odstúpení od Zmluvy na kontaktný e-mail Poskytovateľa alebo poštou na adresu sídla Poskytovateľa. Formulár na odstúpenie od Zmluvy tvorí prílohu č. 1 týchto Podmienok.
 2. Poskytovateľ upozorňuje Klienta na skutočnosť, že pokiaľ sa Podujatie, na ktoré si Klient zakúpil Vstupenku, uskutoční skôr než uplynie 14-dňová zákonná lehota na odstúpenie od Zmluvy, Klient stráca právo na odstúpenie od Zmluvy. Klient týmto dáva Poskytovateľovi súhlas s tým, že Podujatie sa môže uskutočniť aj pred uplynutím
  zákonnej lehoty na odstúpenie od Zmluvy, pričom si je Klient vedomý, že tým stráca možnosť odstúpiť od Zmluvy.
 3. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, že sa Podujatie z technických, personálnych alebo organizačných dôvodov zruší.
 4. Odstúpením od Zmluvy sa Zmluva ruší od začiatku a zmluvné strany sú povinné si navzájom vrátiť všetko, čo podľa nej dostali. V prípade odstúpenia od Zmluvy Klientom alebo Poskytovateľom je Poskytovateľ povinný do štrnástich (14) dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy vrátiť všetky už zaplatené platby za
  vstupenku Klientovi rovnakým spôsobom, aký použil Klient pri svojej platbe, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 5. V prípade zrušenia účasti na Podujatí viac ako štrnásť (14) dní od kúpy Vstupenky, sa kúpna cena za Vstupenku nevracia.

VI. Sťažnosti, reklamácie a podnety

 1. Klient je povinný akékoľvek svoje sťažnosti, reklamácie alebo podnety nahlásiť Poskytovateľovi, ak je to možné ihneď, telefonicky alebo e-mailom na kontaktné údaje Poskytovateľa uvedené vyššie. Klient je povinný pri využití práva na sťažnosti, reklamácie alebo podnetu uviesť vo svojom podaní všetky namietané skutočnosti, tak
  aby bolo zrejmé, čo presne Klient namieta a čo presne od Poskytovateľa žiada, aby splnil.
 2. Pokiaľ je Klient názoru, že uskutočnené Podujatie, na ktoré mal zakúpenú Vstupenku, malo vady (t.j. rozsahom alebo kvalitou nezodpovedá opisu Podujatia), má právo túto skutočnosť u Poskytovateľa reklamovať. Pokiaľ je vada odstrániteľná, môžete žiadať vykonanie nápravy, doplnenie alebo poskytnutie zľavy zo zaplatenej ceny.
 3. Poskytovateľ upozorňuje Klienta, že za nesprávne, respektíve vadné plnenie sa nepovažuje subjektívna nespokojnosť a nesplnenie očakávaní Klienta na Podujatí.
 4. Poskytovateľ je povinný vybaviť reklamáciu Klienta najneskôr do 30 dní odo dňa prijatia reklamácie. Po prehodnotení sťažnosti, reklamácie alebo podnetu Poskytovateľ oboznámi Klienta s možným riešením problému, resp. s výsledkom prešetrenia.
 5. Nakoľko predmetom služieb Poskytovateľa nie je dodanie tovaru, ustanovenia § 622 – 623 Občianskeho zákonníka sa na ne nevzťahujú.

VII. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto Podmienky sú platné a účinné od 11.7.2023.

 2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť Podmienky zverejnením novej verzie Podmienok na svojej Webovej stránke. Zmena Podmienok je tak účinná voči Klientom a tretím osobám dňom zverejnenia Podmienok na Webovej stránke Poskytovateľa. Zmena Podmienok sa vzťahuje na Zmluvy uzatvorené po zverejnení novej verzie Podmienok na Webovej stránke.

 3. Akákoľvek komunikácia zmluvných strán súvisiaca s týmito Podmienkami bude doručovaná písomne na adresu zmluvnej strany alebo e-mailom. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne si oznamovať zmenu poštovej alebo elektronickej adresy na doručovanie písomností.

 4. Ak sa niektoré ustanovenie Podmienok ukáže byť neplatné alebo nevymáhateľné ostatné ustanovenia Podmienok zostávajú aj naďalej záväzné s plnou platnosťou a účinnosťou. V prípade takejto nevymáhateľnosti alebo neplatnosti ustanovenia Podmienok sa Poskytovateľ zaväzuje nahradiť dané ustanovenie iným ustanovením, ktoré v najväčšej možnej miere reflektuje účel týchto Podmienok.

 5. Podmienky a vzťahy z nich vyplývajúce sa riadia slovenským právnym poriadkom, a to aj v prípade, že by obsahovali medzinárodný prvok.

 6. Spory medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z týchto Podmienok sú oprávnené rozhodovať slovenské súdy. Činnosť Poskytovateľa podlieha v zmysle predpisov o ochrane spotrebiteľa dohľadu Slovenskej obchodnej inšpekcie (www.soi.sk) Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P.O.BOX 5, 820 07 Bratislava.

V Bratislave, dňa 11.7.2023

Príloha č. 1

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

– Komu .................... [Predávajúci doplní svoje meno, priezvisko a adresu miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania, ak ide o právnickú osobu, prípadne faxové číslo a e-mailovú adresu]:

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/o poskytnutí tejto služby* : ....................

– Dátum objednania/dátum prijatia* ....................

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ....................

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ....................

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ....................

– Dátum ....................

* Nehodiace sa prečiarknite.